Circe

Circe és una aplicació web desenvolupada per Transversal Cooperativa Valenciana, amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’aplicació, disponible online, ajuda a elaborar els diagnòstics de municipi necessaris per enfrontar l’elaboració d’un pla d’igualtat municipal. A més, una vegada s’ha creat aquest pla, dóna ferramentes per fer-ne el seguiment, anotant les actuacions realitzades, introduint les dades dels indicadors, i generant un informe de seguiment anual.

Objectius del projecte

El projecte «Aplicació per a l’elaboració i seguiment de plans d’igualtat externs» definia com a objectius tècnics a resoldre, durant l’elaboració de plans:

 • Extreure informació demogràfica del context d’un municipi de manera automàtica.
 • Oferir una bateria d’enquestes pre-establertes.
 • Fer una anàlisi estadística de les dades obtingudes en les enquestes.
 • Generar taules i gràfiques a partir de les dades i els anàlisis d’aquestes.

I després de l’elaboració del pla:

 • Definir indicadors de seguiment, amb les persones responsables, la metodologia per recollir les dades, el pressupost reservat i la metodologia d’avaluació.
 • Definir les tasques a desenvolupar i les persones responsables.
 • Establir i seguir el calendari en que es desenvoluparan aquestes tasques.

Resultats assolits

En el moment de finalització del projecte, s’han assolit els resultats següents respecte a l’elaboració de plans:

 • Poder extreure informació demogràfica d’un municipi des de repositoris estadístics com l’INE.
 • Poder gestionar les diferents versions del document de diagnòstic.
 • Poder crear i publicar enquestes d’opinió rellevants per al diagnòstic.
 • Poder analitzar els resultats d’aquestes enquestes, tant les respostes a cada pregunta, com el creuament de dades entre parelles de respostes.

Per la part de seguiment de plans, s’han desenvolupat les següents funcionalitats:

 • Poder afegir, editar i esborrar àmbits, objectius i accions d’un pla.
 • Poder afegir, editar i esborrar indicadors d’una acció.
 • Poder afegir i corregir les dades d’un indicador, a més de marcar-ne el seu nivell de progrés
 • Tindre gràfiques i taules de valors de les dades dels indicadors
 • Poder assignar accions a diferents responsables
 • Poder generar informes complets del seguiment del pla, incloent una quantitat configurable d’informació.

Projecte cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, dins del marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027

 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
Spanish
 - 
es
Catalan
 - 
ca